Kategori: Lokalmiljøet (Side 1 af 3)

Forandringer i lokalmiljøet

KV 17 – Ishøj

 
 
 

Landsby-valgløfter/-tilkendegivelser fra kandidater til KV17 – alle kandidater er velkomne med deres input!

 
 
 

 

Jeg, Ole Wedel-Brandt, som er opstillet som nr. 1 vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for at der ikke ændres I lokalplanen, så der kan bygges erhverv eller beboelse i ”den grønne kile” vest for højhastighedsbanen. Det betyder, at naturen omkring Landsbyen og Torslunde skal forblive som den er. Der kan eventuelt blive opført enkelte huse, der passer ind I det nuværende præg. Etagebyggeri og lign. hører ikke hjemme I landsbyerne

 
 

Jeg, Martin Patrong Haspang, som er opstillet som nr. 2 for Enhedslisten (Liste Ø)vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for at

 • Den grønne kile bliver bevaret, således at der ikke bygges industri og etagebyggeri i nærheden af Landsbyen.
 • Forbedre stisystemerne, så det bliver nemmere at cykle fra Landsbyen til de omkringliggende byer.
 • Motorring 5 bliver skrinlagt, og at der i stedet satses på kollektiv trafik med henblik på at mindske biltrafikken og dermed trafikstøj og forurening.
 • Der bliver gjort tiltag på Ishøj Stationsvej, som mindsker trafik og trafikstøj, blandt andet fra gaderæs.

 
 

Charlotte Majbrit Jørgensen, som er opstillet som nr. 2 for liste O Dansk Folkeparti vil arbejde for følgende:
Ingen ny erhvervsudstykning fra det nye erhvervsområde Wintersminde og til Taastrup Hovedgade/Taastrup Valbyvej. Hvis der skal udstykkes der skal det være til parcelhuse.
Landsbyskolen skal gøres to-sporet således, at eleverne kan have sparring med ligestillede.
Der skal tages hensyn til børnepasning i nærområdet med flere dagplejere.
Jeg ser gerne enkelte udstykninger til parcelhuse i Landsbyen/Thorslunde som også vil underbygge skolens fortsatte eksistens.
Der skal etableres mere støjbeplantning/vold/støjdæmpende asfalt på/mod Ishøj Stationsvej.
Bedre busforbindelser for alle landsbyernes beboere.

 
 

Jeg, Uffe Andersen, som er opstillet som nr. 14 på liste A Socialdemokratiet, vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for at

 • Ishøj Landsbys beboere via fx Ishøj Bylaug og grundejerforereninger inddrages i en helhedsplan for udvikling af Ishøj Landsby og omgivelser inden der iværksættes tiltag som følge af Fingerplan 2017 og fremtidige planer.
 • Der indsendes nyt (sær-)svar til ønsker til revision af Fingerplan 2017, hvor der gøres opmærksom på at der ikke længerer er politisk enighed om at kommunen ønsker udvikling af nyt kæmpestort industriområde nord for Ishøj Stationsvej op til Tåstrup målrettet transport – og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder.
 • Beholde de nuværende grønne kiler.
 • Støjdæmpe Ishøj Stationsvej ved at forbyde gennemkørsel uden ærinde i området for køretøjer over 2500 kg egenvægt – de skal i stedet for benytte motorvejene.

 

 
 
 
 

 

 

Jeg- Lennart Hartmann Nielsen som er opstillet som nr.1 på liste Venstre, Danmarks Liberale Parti vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for følgende i vores Kommune – herunder landsbyerne.

 1. Offentlig transport – Ishøj skal dækkes helt af offentlig transport, det nytter ikke at vores borgere i dele af kommunen Torslunde Ishøj er afskåret fra at benytte offentlig transport. Det skal være muligt at kunne til og fra vores landsbyer 7 dage om ugen. I timer med mindre belægning vil der være færre afgange, men man skal have mulighed for at komme til Stationen hvad enten det er Høje Tåstrup eller Ishøj Station. Vi skal formentligt finde en holdbar kombinationsløsning til, for at dække behovet.
 2. Jeg ønsker ikke selv om Ishøj kommune benytter en eventuel mulighed for at erhvervsudvikle Winthersminde til et nyt erhvervsområde. Den mindre transformerstation, de mindre virksomheder som i dag er tilknyttet boliger skal bevares som det nu er. Vi har mulighed for mere erhverv på arealet ”bananen”. Dette areal må sammen med nuværende erhvervsarealer omkring Ilva og Bauhaus være tilstrækkeligt. Efter min mening har man fra flertallet side i gjort nok for at skaffe andet end virksomheder som er pladskrævende lager og logistik, med tilhørende megen færdsel tung trafik.   Lager og transport er ikke den form for virksomheder jeg ønsker skal præge udbygningen af Ishøj med, der er ganske enkelt for få jobmuligheder i den type virksomheder og de bidrager ikke nok til at løse Ishøj kommunes store udfordring for ledige som søger jobmuligheder.
 3. Støjgener – Jeg ønsker at værne om vores boligområder. Støjgener er desværre i stigende grad blevet et større og større problem. Jeg ønsker derfor ikke at der udbygges med en Ring 5 i vores vestligste del af kommunen for at tilgodese bl.a. Høje Tåstrup Kommunes transport center.
 4. Jeg ønsker at værne om de naturområder og små skønne oaser som ligger rundt om i kommunen, Tranegilde, Ishøj Landsby samt Thorlunde Ishøj. Ishøj Kommune skal ikke bare udbygges for en hver pris. Vi har ret og pligt til passe på de områder som heldigvis ikke blev plastret til med etageboliger i 70’erne. Jeg mener så i øvrigt også at der nu snart ikke i det stationsnære område er plads og behov for mere by fortætning.

 
 

Jeg, Svend-Erik Nielsen, som er opstillet som nr. 6 på liste O, Dansk Folke Parti
vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for at:

 • Private veje, hvis beboerne ønsker dette, bliver overdraget til Ishøj kommune, således at de kan blive holdt i sådan en stand, som er tilfredsstillende for alle der færdes på dem, og ikke forfalder som det sker nogen steder.
 • Permanent nedsættelses af hastighed på Ishøj Bygade og lignende steder til 40 km i timen
 • Ishøj skole forblive et sporet, (undtagelses vis 2 sporet for enkelte årgange) måske flere støtte lærer/pædagoger hvis muligt.
 • Bedre vilkår for de ældre generationer, så som øget hjemmehjælp.
 • Flere skraldespande, langs sti systemer, med ugentlige tømninger, således at vi måske, kan undgå noget af alt det affald, som bliver smidt i naturen.
 • Nabo høringer ved udstykning af nye grunde, fra landzone, til byzone, således at der ikke bare bliver opført noget, som ikke passer ind i området, bare for at Ishøj kommune kan tjene på det.
 • Tage forslag, til forbedringer af Ishøj seriøst op til overvejelse i det omfang det er muligt, at få dem iværksat.

 
Kandidatliste findes her: “Lær kandidaterne bedre at kende”

Indvielse af den nye skov

Indvielsen af den nye skov vil forløbe over 2 dage i den første uge af maj måned:

 • Torsdag d. 4. maj kl. 10-12 inviteres skoleklasser fra kommuneskolerne (op til 4. klassetrin – 2 klasser pr. skole) samt institutioner i Ishøj Landsby til indvielse af skoven.
 • Søndag d. 7. maj kl. 10-14 er Skovens Dag, der er et tilbagevendende landsdækkende arrangement. Arrangementet henvender sig til alle borgere, og Dansk Skovforening udarbejder kampagnemateriale for dagen (se evt. www.skovensdag.dk). Til arrangementet i Ishøj planlægges afholdt guidede rundture på stierne i den nye skov samt rundt om søen.

 

Deltag i navnekonkurrence for den nye skov.!!  

 

Indvielsen (-erne) vil finde sted ved den kommende frugtlund, dvs. skovområdet mellem Ishøj Bygade og Ishøj Stationsvej.

Fastelavnsfest

Så er Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening klar til at afholde stor fastelavnsfest for børn og voksne

Søndag den 26. februar 2017 kl. 14.00 i Ishøj Skolehal.

 • Gratis indgang
 • Tøndeslagning i 3 aldersgrupper for børn og 1 for voksne.
 • Præmier til kattekonger , –dronninger og bedste udklædte.
 • Der er godteposer til alle børnene. Kaffe, vand og øl kan købes.

Se invitationen i PDF format: TIIF støtteforeningens fastelavns invitation

Vandværk i Landsbyen?

Opfølgning på informationsmødet om nyt vandværk i Ishøj Landsby

På informationsmødet om nyt vandværk i Ishøj Landsby den 29. august 2016, lovede Ishøj Kommune at undersøge muligheden for en placering af vandværket på arealet mellem København-Ringstedbanen og Vejleåvej.

Arealet ligger i dag i den grønne kile og er derfor pålagt restriktioner for bebyggelse. Dette forhindrer p.t. at der kan opføres et vandværk på arealet.

Ishøj Kommune forventer dog, at forslag til Fingerplan 2017 vil give mulighed for, at arealet kan udtages af den grønne kile, fordi arealets rekreative værdi forsvinder efter anlæggelsen af jernbanen. Vi forventer, at arealet kan udlægges til erhverv og til tekniske anlæg.

Forslag til Fingerplan 2017 forventes at komme i høring i december 2016 med en endelig vedtagelse i april 2017.

Derfor vil Ishøj Kommune afvente det kommende forslag til Fingerplan 2017 for at se, hvilke planmæssige muligheder den i givet fald åbner for.

På den baggrund er udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg for et nyt vandværk i Ishøj Landsby sat i bero.

Med venlig hilsen

Ole Bjørstorp Borgmester

« Ældre indlæg

© 2023

Tema af Anders NorenOp ↑