BYLAUG LOGO

Foreningens navn er ISHØJ BYLAUG – foreningens adresse er Oldermandens.

§1
Foreningen – der er partipolitisk uafhængig har til formål, at skabe trivsel for alle beboere, samt sørge for et godt forhold til offentlige myndigheder.
1.1 Foreningen skal føre forhandlinger med organisationer, samt offentlige myndigheder i den udstrækning, at bestyrelsen finder forhandlingen er til almenhedens og landsbyens bedste.

§2
Alle matrikelnumre og udstykninger med helårsbeboelse, der føler et naturligt tilknytnings forhold til Ishøj Landsby, er berettiget til at være medlem af bylauget.
2.1 I tvivlstilfælde har bylauget afgørelsen.
2.2 Et medlem der fraflytter, har intet krav på foreningen, mens hans efterfølger indtræder med hans rettigheder og pligter.
2.3 Medlemskontingentet fastsættes for et år af gangen på bystævnet og er gældende for perioden 1. januar til og med 31. december.
2.4 Nye medlemmer der indmeldes i årets løbende måneder betaler en kontingent for restløbetiden af kalenderåret svarende til det halvår der indmeldes i. Eksempelvis indmeldes i 2 halvår betales ½ årskontingent. Nedsættelsen kan kun anvendes 1 gang, hvorefter med-lemmet anses for indmeldt.
2.5 Udmeldelse af Ishøj Bylaug skal ske skriftligt med virkning fra kalenderårets udløb.

§3
Indmeldelse i bylauget sker via web protalen WWW.Ishoejlandsby.dk under ”Bliv medlem”.  I særlige tilfælde kan et medlem, der ikke har e-mail adresse eller andet elektronisk kommunikationsmiddel indmeldes efter den gamle ordning, hvor personlig orientering kan ske eller brev tilsendes.

§4

Bystævnet er bylaugets øverste myndighed, hvor alle under byen hørende anliggender afgøres.

4.1 Til at tilse, at de af bystævnet tagne beslutninger sker fyldest vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer (+ suppleanter). Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen (2 i lige år 3 i ulige år). Bestyrelsen konstituerer sig med oldermand og skatmester. Den hidtidige oldermand og skatmester fortsætter til 1. møde i bestyrelsen efter bystævnet, hvor konstituering finder sted for det følgende år.

4.2 Oldermanden skal værne om bylauget, og tegner bylauget udadtil.

4.3 Skatmesterens ansvar er, at føre kontrol af indtægter og udgifter der vedrører foreningens konto. Oplysningerne føres efter gældende regnskabsregler, og skal kunne redegøres for på forespørgsel.

4.4 Oldermanden eller personer udpeget af bestyrelsen kan tegne bylauget udadtil i forbindelse med projekter – arbejdsgrupper og andre mere omfangsrige møderækker.

§5
Kun medlemmer af ”ISHØJ BYLAUG” har adgang til bystævnet
5.1 i særlige situationer kan bestyrelsen anmode personer uden medlemskab af bylauget om foretræde på bystævnet og give personen taletid for bystævnet – uden stemmeret.

§6

Bystævnet afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent – valg af referent
  2. Oldermandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskabs
  4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen (2 medlemmer – lige år/ 3 medlemmer – ulige år)
  6. Valg af suppleanter – 1 år ad gangen
  7. Valg af revisor 1 år ad gangen
  8. Eventuelt 

6.1 Bystævnet indkaldes med mindst 8 dages varsel.
6.2 Forslag, der ønskes behandlet på bystævnet, skal være oldermanden i hænde senest 4 dage før bystævnet.

§7
Oldermanden skal indkalde til bystævnet senest 14 dage efter det begæres af mindst 5 medlemmer.

§8
Bylaugets vedtægter kan kun ændres på bystævnet.
8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af de tilstedeværende stemmer.
8.2 Beslutningen om nedlæggelse af bylauget kan kun træffes med en majoritet af ¾ af samtlige medlemmers stemmer.

Vedtaget Ishøj Bylaug 5. marts 2018